Spring til indhold

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Centrets navn er Hou Søsportscenter.
Stk. 2. Søsportscentrets hjemsted er Hou by, Aalborg kommune.
Stk. 3. Søsportscentrets adresse er hos den til enhver tid værende formand.

§ 2. Formål
Søsportscentrets formål er:
– at koordinere samarbejdet mellem foreninger og brugere af havnen og være kontaktled mellem medlemmer og myndighede.
– at fremme udviklingen af Hou Havn ved at opføre, eje og drive velfærdshus på Hou Havn, herunder sørge for, at huset stilles til rådighed for foreningerne på havnen, dvs. Hou Havn, Hou Bådelaug, Hou Jollelaug, Hou Kajakklub og Hou’s Vilde Vikinger, samt gæstesejlere, borgere og turister.

§ 3. Definition
Ved medlemmer forstås følgende foreninger:
Hou Bådelaug, Hou Jollelaug, Hou Kajakklub, Hou’s Vilde Vikinger og Hou Lystbådehavn.

§ 4. Kontingent
Hvert medlem betaler kontingent til Søsportscentret. Kontingentet fastsættes i forhold til den enkelte forenings medlemstal med et beløb pr. foreningsmedlem eller med et fast samlet beløb for foreningen, der fastsættes efter fælles overenskomst.

§ 5. Regnskabsår
Søsportscentrets regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsen til 31.12.2013.

§ 6. Årsmøde
Stk. 1. Årsmødet er Søsportscentrets øverste myndighed og er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte.
Stk. 2. Ordinært årsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af april. Indkaldelse skal ske tre uger før årsmødet pr. mail eller andet.
Stk. 3. Stemmeberettigede på årsmødet er de enkelte medlemmer af de respektive foreninger i henhold til § 3.
Stk. 4. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af tre stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning ved formanden.
5. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag.
7. Præsentation af foreningernes repræsentanter, jf. § 8, stk. 1. 
8. Præsentation af foreningernes suppleanter, jf. § 8, stk. 1.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødets afholdelse. Forslag skal være skriftlige.
Stk. 6. Årsmødet ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Årsmødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre blot én stemmeberettiget mødedeltager begærer skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning.

§ 7. Ekstraordinært årsmøde
Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde kan afholdes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningernes medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til formanden. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest en måned efter, at anmodningen er fremsat til formanden.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for afholdelse af ekstraordinært årsmøde er to uger og skal ske pr. mail eller andet.

§ 8. Søsportscentrets daglige ledelse/bestyrelse
Stk. 1. Søsportscentrets daglige ledelse består af en bestyrelse på fem personer, idet hvert medlem, jf. §3, har en repræsentant. Derudover skal der være en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem, der kan træde ind, hvis det pågældende bestyrelsesmedlem får forfald. Hver forening vælger/udpeger to repræsentanter, hvoraf den ene indtræder i Søsportscentrets bestyrelse, og den anden er suppleant for den første. Disse personer bør være til stede på årsmødet med henblik på dels præsentation, jf. § 6, stk. 4, nr. 7 og 8, dels konstituering af bestyrelsen umiddelbart efter årsmødet. Alle nye medlemmer skal give deres samtykke til, at Søsportscentret opbevarer relevante personoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer kan ikke fratræde samtidig.
Stk. 2. Bestyrelsen leder Søsportscentret i overensstemmelse med nærværende vedtægter og årsmødets beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at varetage begrænsede opgaver efter anvisning fra bestyrelsen og med reference til bestyrelsen.

§ 9. Tegningsregel
Søsportscentret tegnes økonomisk af formanden og kassereren i forening.

§ 10. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres, helt eller delvis, på et årsmøde, og hertil kræves der flertal af de på årsmødet fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Stk.2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra det årsmøde, hvorpå de er vedtaget.

§ 11. Opløsning
Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning træffes på to på hinanden følgende årsmøder, hvoraf det ene kan være ekstraordinært.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler almene formål til gavn for Hou Havn v/Aalborg Kommune.